top of page

dinnerBOB is een dienst van drivingYou  u treft hieronder de Algemene Voorwaarden van drivingYou aan

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DRIVINGYOU GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL

 

artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

 

1 Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

 

2 Algemene voorwaarden van de wederpartij gaan slechts geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst deel uitmaken, indien zij nadrukkelijk door DrivingYou zijn aanvaard.

 

3 Indien mocht blijken dat een of meerdere artikelen van de overeenkomst nietig of onverbindend zijn, tast dit niet de verbondenheid aan van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

 

artikel 2 DEFINITIES

 

1 In deze bedingen hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

 

1.1 driving You/ dinnerBOB/ wij /ons: drivingYou.

 

1.2 De (privé)chauffeur: een bij ons ingeschreven natuurlijke persoon met wie wij op aanvragen bemiddelen.

 

1.3 Chauffeertijd: de tijd die een privéchauffeur rijdend in de auto van de wederpartij doorbrengt.

 

1.4 Wachttijd: de tijd die een privéchauffeur wachtend ten behoeve van de wederpartij doorbrengt

 

1.5 Reistijd: de tijd die een privéchauffeur reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt.

 

1.6 Wederpartij: natuurlijk of -rechtspersoon waarmee DrivingYou een overeenkomst van dienstverlening heeft

 

artikel 3 KEUZE

 

Wij zijn volledig vrij in de selectie van en de bemiddeling met de (privé)chauffeur.

 

artikel 4 OFFERTES

 

1  Offertes zijn steeds vrijblijvend, mits deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

 

2  De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van de door ons uitgebrachte offerte.

 

artikel 5 ANNULERING

 

1 De wederpartij heeft de gelegenheid een afgesproken rit ongedaan te maken, mits dit geschiedt één werkdag vóór aanvang van de rit (binnen kantooruren). Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is DrivingYou gerechtigd 4 werkuren bij de wederpartij te factureren.  

(niet van toepassing bij de diensten/reserveringen van dinnerBOB)

 

2 DrivingYou kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de overeenkomst beëindigen, indien de wederpartij dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de privéchauffeur kan worden gevergd dat hij de wederpartij vervoert.

 

2.1 DrivingYou is in dat geval niet gehouden de wederpartij enige schade te vergoeden. De wederpartij is het gefactureerde bedrag verschuldigd.

 

artikel 6 RECLAMEBEHANDELING

 

1 Klachten dienen onverwijld na de constatering daarvan, doch uiterlijk binnen 8 dagen na beëindiging van de chauffeurswerkzaamheden schriftelijk aan ons te worden gemeld, bij gebreke waarvan het reclamerecht vervalt.

 

artikel 7 ZEKERHEID

 

1 Wij behouden ons het volledige recht voor om nog uit te voeren opdrachten op te schorten, wanneer gedurende de overeenkomst blijkt dat de wederpartij verzuimt zorg te dragen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij de nakoming van enigerlei verplichting in verzuim is, zijn alle rekeningen terstond volledig opeisbaar.

 

artikel 8 CONFIRMATIE

 

1 De wederpartij dient zich te houden aan onze schriftelijke confirmatie, indien door hem niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van het gestelde in betreffende confirmatie is ontkend.

 

2 Overeenkomsten en eventuele mutaties daarop, zijn uitsluitend bindend voor ons ingeval deze door ons schriftelijk zijn geconfirmeerd.

 

artikel 9 PRIJZEN

 

1 Onze prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vemeldt) en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

(niet van toepassing op dinnerBOB:)

Berekend worden de chauffeer-, wacht- en reistijd die ten behoeve van de wederpartij is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier. Voor uren tussen 0.00 uur en 06.00 uur en op zon- en feestdagen wordt een toeslag van 50% op de desbetreffende uren in rekening gebracht. Voor reserveringen die worden geplaatst buiten kantoordagen en -uren of 10 uur, of minder, voor aanvang van de rit wordt een bedrag van € 25,-in rekening gebracht.

 

artikel 10 SUPPLEMENTEN

 

1 Eventuele te maken overnachtingen gedurende de rit komen voor rekening van de wederpartij. De duur van de overnachting wordt niet bestempeld als chauffeer-, wacht- of reistijd en wordt derhalve niet doorberekend.

 

2 Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden komen te allen tijde voor rekening van de wederpartij en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur. Met overlegging van, voor zover mogelijk, desbetreffende reçu’s.

 

artikel 11 FACTURERING

 

Onze nota’s worden wekelijks opgemaakt aan de hand van een chauffeursdeclaratie. Deze wordt op een specificatie of op de factuur weergegeven.

 

Ingeval de bij ons ingediende declaratie verschilt met de door de wederpartij genoteerde/bijgehouden gegevens dient wederpartij zich binnen 10 werkdagen tot DrivingYou te wenden.

 

artikel 12 VERRICHTING VAN WERKZAAMHEDEN

 

1  De periode waarin de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, is bepaald in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanname van de opdracht niet zullen muteren.

 

artikel 13 RONSELBEDING

 

1 Het is de wederpartij, gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals 1 jaar na einde van de overeenkomst, niet toegestaan direct dan wel indirect, zowel voor zichzelf als voor derden, privéchauffeurs die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, weg te lokken c.q. te benaderen voor een andere baan.

 

artikel 14 BETALING

 

De wederpartij verplicht zich te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enig beroep op schuldvergelijking en / of zonder enige korting. Eventuele overeengekomen (betalings)kortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door DrivingYou is ontvangen.

 

2 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn het factuurbedrag volledig voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is DrivingYou gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling haar vanaf de vervaldatum over deze somma rente in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.

 

3 Enkel betalingen onder factuurnummer aan DrivingYou zijn bevrijdend. Betalingen aan privé-chauffeurs zijn niet toegestaan en nooit bevrijdend.

(Voor dinnerBOB geldt dat u direct bij de chauffeur dient af te rekenen wanneer u geen, door drivingYou, geaccordeerde/erkende of bekende debiteur bent)

 

Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij. Deze zijn gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 45,38.

 

artikel 15 ONTBINDING

 

1 Onverlet latende hetgeen elders in deze bedingen is bepaald, zijn wij gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de wederpartij wanprestatie pleegt; in staat van faillissement is verklaard; (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen; een buitengerechtelijke schuldenregeling treft; zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder in geval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal; een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest; wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en / of vermogen; onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete; danwel wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen.

 

artikel 16 VERZEKERINGEN

 

1 De wederpartij is verplicht ten minste een WA-verzekering af te sluiten conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittendenverzekering. De wederpartij is verplicht deze verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden.

 

Artikel 17 AANSPRAKELIJKHEID

 

1 Voor schade veroorzaakt door geen, niet-tijdige, onvolledige of onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerkzaamheden zijn wij alleen dan aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.

 

2 Iedere aansprakelijkheid van DrivingYou is beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert. 

 

2.1  Indien de verzekering in voorkomend geval de schade, om welke reden dan ook, niet of niet volledig uitkeert dan beperkt de aansprakelijkheid van DrivingYou zich tot een bedrag van maximaal 200% van de factuurwaarde die betrekking heeft op de desbetreffende rit / werkzaamheden.

 

 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, komende uit de door ons verrichte werkzaamheden.

 

4  Wij aanvaarden, onverminderd de bepaling in lid 1, geen aansprakelijkheid voor:

 

4.1 Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging;

 

4.2 Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de privéchauffeur;

 

4.3 Schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en / of de eventuele kosten van een bonus- of malusverlies;

 

4.4  Letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht;

 

4.5 Verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde.

 

artikel 18 FORCE MAJEURE

 

1 Bij overmacht kan DrivingYou hetzij de uitvoering geheel of ten dele opschorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of ten dele heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, alles zonder dat de wederpartij hieraan jegens ons enig recht ontleent. De wederpartij is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, alles naar evenredigheid.

 

2  De betekenis van overmacht in dezen is iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraak zoals onder meer de navolgende: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises.

 

artikel 19 KETTINGBEDING

 

1 Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en / of wijziging van de onderneming, waarbij door ons geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolging op te leggen.

 

artikel 20 NAAMSVERANDERING

 

1 De hier gestelde voorwaarden blijven onverminderd van kracht ingeval DrivingYou geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

artikel 21 TOEPASSELIJK RECHT

 

1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van activiteiten op buitenlandse bodem, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

artikel 22 BEVOEGDE RECHTER

 

Terzake alle geschillen die tussen DrivingYou en de wederpartij mochten ontstaan en die niet langs minnelijke weg worden opgelost zal bevoegd zijn de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, behoudens indien dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven.

 

artikel 23 BEPERKTE TOEPASSING PARTICULIEREN

 

1 Artikel 21.1 is niet van toepassing indien de wederpartij een in Nederland verblijvend natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij.

bottom of page